انتقال آب سد دوستی به مشهد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت شیمبار

   کرفرمای اصلی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

   کلیه خدمات مهندسی لازم سیستم کنترل مربوط به ایستگاهای پمپاژ خط انتقال آب از سد دوستی به مشهد (شرح در پیوست 1)

   تاریخ قرارداد 88/6/1

   مدت 3 ماه