تصفیه خانه فاضلاب گرگان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • برنامه نویسی، راه اندازی و نظارت بر نصب سیستم کنترل و تهیه مدارک فنی و اخذ تاییدات مشاور طرح در پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان

   شرکت شیمبار

   شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

   تاریخ قرارداد 89/7/21

   مدت 6 ماه