پروژه طرح تکمیلی پلی کام (واحد 5)

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

      تامین تابلوهای سیستم کنترل پروژه طرح تکمیلی پلی کام 

      92/3/15 به مدت 20 روز