بازیافت باطله چادرملو

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

      تامین تابلوهای سیستم کنترل پروژه باریافت باطله چادرملو

      92/4/22 به مدت 30 روز