کشت و صنعت سلمان فارسی

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

      ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ و ساختار شبکه صنعتی موجود و آموزش پرسنل نیروگاه مجتمع کشت و صنعت سلمان فارسی

      به مدت 30 روز