نیروگاههای فارابی و دهخدا

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

      اجرای خدمات تست و راه اندازی، ارتقا و اصلاح سیستم کنترل و نظارت مرکزی نیروگاههای کارخانجات شکر فارابی و دهخدا واقع در استان خوزستان (خریداری شده از شرکت ساپتا)، آموزش بهره بردار، نظارت بر نصب و تهیه نقشه ها.