پلیمر کرمانشاه

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پلیمر کرمانشاه

   تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل شامل دو دستگاه تابلو کنترلی و همچنین انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق چاههای فلمن در شرکت پلیمر کرمانشاه.

   تاریخ قرارداد 90/2/31

   مدت قرارداد: 3 ماه