مشارکت شرکت های کنترل گستر جاهد و مهندسی فراگیر البرز

اجرای کلیه عملیات سیویل و ساختمانی و نصب تجهیزات برق و مکانیک و تاسیسات خط تولیدو ساختمانهای جانبی تولید کارخانه سیمان خاکستری نی ریز(به ظرفیت 3300 تن در روز)طی قراردادی با شرکت سیمان نی ریز، توسط کنسرسیوم شرکت های کنترل گستر جاهد و مهندسی فراگیر البرز وارد فاز اجرا گردید.

مشارکت شرکت های کنترل گستر جاهد و مهندسی فراگیر البرز


درج نظر