مشارکت شرکت های کنترل گستر جاهد و مهندسی فراگیر البرز