پروژه احداث آب شیرین کن پتروشیمی مبین

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پروژه احداث آب شیرین کن پتروشیمی مبین

      نام کارفرما:ماشین سازی ویژه

      ساخت تابلوهای سیستم کنترل (REMOTE  IO)