تلمبه خانه های پل بابا و برداسپی

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: طراحی، تامین، ساخت، برنامه نویسی و توسعه سیستم کنترل موجود در تلمبه خانه های برداسپی و پل بابا حسین واقع در استان لرستان.

   کارفرما: شرکت پارس کیهان

   کارفرمای اصلی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی

   تاریخ شروع: مهر 89

   مدت اجرا: برداسپی 60 روز، پل بابا 75 روز