ایستگاه پمپاژ سرکان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: طراحی، تامین، ساخت و برنامه نویسی سیستم کنترل تلمبه خانه نفت سرکان

   کارفرما: شرکت سیمین تابان لرستان

   کارفرمای اصلی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران.

  • تاریخ شروع: آذر 88

   مدت اجرا: 60 روز

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی