بیمارستان اسد آباد بیرجند

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت ساختمانی و تاسیساتی گلیزه شرق

      تامین 13 عدد تابلوی برق و یک دستگاه بانک خازنی

      تاریخ قرارداد 88/12/9 تا پایان اسفند 88