نیروگاه های فارابی و دهخدا

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: اجرای خدمات تست و راه اندازی، ارتقا و اصلاح سیستم کنترل و نظارت مرکزی نیروگاههای کارخانجات شکر فارابی و دهخدا واقع در استان خوزستان )خریداری شده از شرکت ساپتا ، آموزش بهره بردار، نظارت بر نصب و تهیه نقشه ها.

   کارفرما: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

  • تاریخ شروع: فارابی از آبان 89

   تاریخ شروع: دهخدا از اسفند 90

   تاریخ پایان: فارابی تا خرداد 90

   تاریخ پایان: دهخدا تا مهر 91

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی