گندله سازی خراسان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • مشاوره و ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی مربوط به برق، کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون به همراه برنامه نویسی سیستم کنترل، اتوماسیون و ابزاردقیق پروژه گندله سازی خراسان به مدت 8 ماه به همراه نظارت بر ساخت و خرید به مدت 8 ماه و نظارت بر نصب و تست عملکرد به مدت 6 ماه.

      شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)