سیمان هرمزگان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • سیمان هرمزگان

   تامین سیستم کنترل آسیاب سیمان 4 کارخانه سیمان هرمزگان بر اساس 5 دهنه تابلوی اصل ریتال و تجهیزات شرکت اشنایدر.

   شرکت سیمان هرمزگان

   شروع پروژه: 90/2/10

   مدت قرارداد: 102 روز