سیمان کردستان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت سیمان کردستان

      طراحی، تامین، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل شامل 4 تابلو کنترلی و تجهیزات مربوطه پروژه خط 1 آهک هیدراته سیمان کردستان.