سیمان زرین رفسنجان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت سیمان زرین رفسنجان

      فروش سیستم کنترل کامل برای کارخانه سیمان زرین رفسنجان.

      تاریخ قرارداد 86/5/24