بیمارستان اسدآباد بیرجند

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین 13 عدد تابلوی برق و یک دستگاه بانک خازنی

   کارفرما: شرکت ساختمانی و تاسیساتی گلیزه شرق

  • تاریخ شروع: اسفند 88

   مدت اجرا: یک ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی