ساخت تابلو کنترلی پتروشیمی مبین

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • طراحی و ساخت تابلو REMOTE I/O پتر.شیمی مبین

   نام کارفرما:شرکت ماشین سازی ویژه

    

  • تاریخ شروع:1399/06/01

   مدت قرارداد:10روز

   تحویل قطعی