شرکت پتروشیمی فناوران

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت پتروشیمی فناوران

      رفع اشکال از سیستم ارتباطی بین ادوات موجود در Substation و سیستم کنترل واحد CO واقع در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی