تلمبه خانه پل بابا و برداسپی

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت پارس کیهانفروش تجهیزات و نرم افزارها و لوازم برقی و اصلاح و توسعه سیستم کنترل موجود در تلمبه خانه های برداسپی و پل بابا حسین واقع در استان لرستان.

   کارفرمای اصلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

   تاریخ قرارداد 89/7/25

   مدت قرارداد برداسپی 60 روز

   پل بابا 75 روز