ایستگاه پمپاژ سرکان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت سیمین تابان لرستان

   برنامه نویسی وتامین یک دستگاه تابلو کنترل و یک عدد کامپیوتر صنعتی

   کارفرمای اصلی شرکت نفت مناطق مرکزی ایرا.

   تاریخ قرارداد:88/9/2

   مدت قرارداد 60 روز