پروژه های جاری

صفحه اصلی پروژه ها پروژه های جاری

پروژه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

پروژه:طراحی و مهندسی و راه اندازی سیستم کنترل مرکزی پروژه فلوتاسیون سرباره مس