صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

پایانه ها و مخازن پتروشیمی

پروژه: نصب و راه اندازی سیستم کنترل  DCSبندر پتروشیمی پارس و برقراری ارت...