کنسانتره سنگ آهن چغارت و سه چاهون

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

      تامین سیستم کنترل مربوط به پروژه اصلاح کیفی خطوط تولید کنسانتره سنگ آهن چغارت و سه چاهون با کلیه متعاقات.