سیمان جوین

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت مهندسین رستان صدر

   تامین و راه اندازی تابلوهای PLC و MCC دپارتمان سوخت رسانی

   شروع پروژه:88/2/2

   مدت قرارداد: 30 روز