پلیمر کرمانشاه

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پلیمر کرمانشاه

      خرید DCS/PLC جهت واحدهای یوتیلیتی و آفسایت در شرکت پلیمر کرمانشاه.

      تاریخ قرارداد 90/2/7