سایر صنایع

صفحه اصلی پروژه ها سایر صنایع

کارخانه شکر میرزا کوچک خان

ارتقا سیستم کنترل DCS سالن تولید از Teleperm M به PCS7 زیمنس، شامل تامین جایگزین بخش...

ایران خودرو

شرکت ایران خودرو ...

طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی

طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی خط انتقال طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی پروژه فام ...