صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

پروژه احداث آب شیرین کن پتروشیمی مبین

کارفرما:شرکت پتروشیمی مبین-شرکت ماشین سازی ویژه