صنایع سیمان

صفحه اصلی پروژه ها صنایع سیمان

سیمان جوین

شرکت مهندسین رستان صدر تامین و راه اندازی دو دستگاه تابلوی برق و...

پروژه آسیاب پودری

پروژه آسیاب پودری تامین 4 دستگاه تابلو برق فشار ضعیف پروژه آسیاب پودری با ...

سیمان طبس گلشن

سیمان طبس گلشن انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل...

سیمان طبس گلشن

سیمان طبس گلشن انجام عملیات تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات...

سیمان غرب آسیا (تربت جام)

سیمان غرب آسیا (تربت جام) ارائه خدمات تفصیلی و طراحی مهندسی برق ...

سیمان زرین رفسنجان

سیمان زرین رفسنجان نصب و راه اندازی بدون بار و با بار تجهیزات بر...