صنایع سیمان

صفحه اصلی پروژه ها صنایع سیمان

سیمان طبس گلشن

سیمان طبس گلشن انجام عملیات تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات...

سیمان غرب آسیا (تربت جام)

سیمان غرب آسیا (تربت جام) ارائه خدمات تفصیلی و طراحی مهندسی برق ...

سیمان زرین رفسنجان

سیمان زرین رفسنجان نصب و راه اندازی بدون بار و با بار تجهیزات بر...

سیمان زرین رفسنجان

شرکت سیمان زرین رفسنجان فروش سیستم کنترل کامل برای کارخانه سیمان...

سیمان تجارت مهریز (بهروک)

سیمان تجارت مهریز (بهروک) فروش سیستم کنترل جهت واحد سیلوی مواد خ...

سیمان بهروک (تجارت مهریز)

سیمان بهروک (تجارت مهریز) فروش قطعات و تحویل در داخل تابلو قطعات...