صنایع سیمان

صفحه اصلی پروژه ها صنایع سیمان

سیمان شرق

سیمان شرق تامین نیروی متخصص راه اندازی سیستم برق و کنترل و ابزار...

سیمان زابل

شرکت طراحی و مهندسی بهینه سازان خدمات آموزشی در بخش برق و کنترل ...

سیمان شمال

شرکت سیمان شمال ارائه خدمات فنی، مهندسی و اجرایی سیستم کنترل و ا...

سیمان غرب

راه اندازی تابلوهای محلی کارخانه سیمان غرب.  

سیمان خزر

شرکت سیمان خزر راه اندازی PLC های فرعی دپارتمان پخت.