صنایع سیمان

صفحه اصلی پروژه ها صنایع سیمان

سیمان زنجان

شرکت خدمات مهندسی سیمان ...

طراحی و نصب تابلوهای سیمان تهران

نام کارفرما:شرکت سیمان تهران طراحی ، نصب، آزمایش و راه اندازی سیستم های برق کنترل و ...

طراحی و ساخت تابلوهای کارخانه سیمان باقران

مهندسی، ساخت،برنامه نویسی، راه اندازی، نظارت بر نصب تابلوهای برق و کنترل سالن اختلاط شرکت سیما...

سیمان نی ریز

سیمان خاکستری نیریز کلیه عملیات سیویل و ساختمانی سازه های خط تول...

خدمات ارتقاء سیستم کنترل در شکن کارخانه سیمان سفید ساوه

خدمات ارتقاء سیستم کنترل در شکن کارخانه سیمان سفید نام کارفرما:سیمان سفید ساوه