طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی خط انتقال

      طراحی و ساخت تابلوهای روشنایی پروژه فام سنگان-گندله سازی

      نام کارفرما:شرکت ماشیم سازی ویژه