سایر صنایع

صفحه اصلی پروژه ها سایر صنایع

تهیه بسته نرم افزاری

تهیه بسته نرم افزاری نقشه های تابلو برق و سیستم کنترل بخش راکتور و مخازن سایت تولید سختی گیری ...

طرح تکمیلی پلی کام

پروژه: تامین کلیه تجهیزات لازم جهت ساخت تابلوهای کنترلی، مونتا...

ماشین سازی اصفهان

پروژه: تامین، ساخت، برنامه نویسی، راه اندازی و آموزش سیستم کنت...

BMS سالن اوراسپید توگا (مپنا)

پروژه: فروش،نصب، برنامه نویسی، راه اندازی و آموزش راهبری و تعم...

پروژه گلفا

پروژه: تامین تابلوهای سیستم کنترل با کلیه متعلقات

بیمارستان اسدآباد بیرجند

پروژه: تامین 13 عدد تابلوی برق و یک دستگاه بانک خازنی