خدمات

صفحه اصلی خدمات همه ی خدمات

خدمات نظارت بر ساخت و خرید و نصب تجهیزات
جزئیات بیشتر
نصب و راه اندازی سیستم های برق، کنترل و ابزار دقیق
جزئیات بیشتر
تامین و ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف، فشار متوسط و سیستم کنترل
جزئیات بیشتر
تامین تجهیزات برق، سیستم کنترل، ابزار دقیق
جزئیات بیشتر
طراحی و تهیه مدارک مهندسی تفصلیی و برنامه نویسی سیستم کنترل
جزئیات بیشتر
طراحی مدارک مهندسی پایه سیستم های برق، کنترل و ابزار دقیق
جزئیات بیشتر