تصفیه خانه های آب و فاضلاب

صفحه اصلی پروژه ها تصفیه خانه های آب و فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب گرگان

برنامه نویسی، راه اندازی و نظارت بر نصب سیستم کنترل و تهیه مدارک فنی و اخذ تاییدات م...

ایستگاههای پمپاژ اراک

شرکت شیمبار کارفرمای اصلی شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

تصفیه خانه گیلان

شرکت آب و فاضلاب استان گ...

انتقال آب سد دوستی به مشهد

شرکت شیمبار کرفرمای اصلی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی