صفا فولاد اصفهان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین تجهیزات، ساخت تابلوها و برنامه نویسی سیستم کنترل

   کارفرما: شرکت صفا فولاد اصفهان

  • تاریخ شروع: مرداد 90

   مدت اجرا:30روز

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی