کارخانه شکر دهخدا

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

      ارتقا بسته نرم افزاری سیستم کنترل بخش خام و بخش تصفیه کارخانه شکر دهخدا به نسخه PCS7-v7.1 و راه اندازی این بخش ها

      تاریخ قرارداد1/8/90 از 15/8/90 به مدت 4 ماه برای کارخانه شکر خام و از 15/11/90 به مدت 3 ماه برای کارخانه شکر تصفیه