سیمان زنجان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: راه اندازی سیستمهای برق و کنترل کارخانه سیمان زنجان.

   کارفرما: شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

  • تاریخ شروع: تیر 86

   مدت اجرا: 3 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی