سیمان بجنورد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • خرید دو دستگاه تابلوی Input/Output به همراه رله PLC .

   شرکت سیمان بجنورد

   شروع قرارداد: 91/12/6

   مدت قرارداد: دو ماه