صنایع کانی و فولاد

صفحه اصلی پروژه ها صنایع کانی و فولاد

صدر فولاد

پروژه: برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل خط تولید. ...

سیمان زابل

پروژه: خدمات آموزشی در بخش برق و کنترل شرکت سیمان زابل به صورت...

سیمان شمال

پروژه: راه اندازی سیستم کنترل و اتوماسیون دپارتمان های طرح افز...

سیمان خزر

پروژه: راه اندازی PLC های فرعی دپارتمان پخت (مشعل اص...

سیمان زنجان

پروژه: راه اندازی سیستمهای برق و کنترل کارخانه سیمان زنجان.